2018-08-18     Bogusława, Bronisława, Ilony     "Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna." - Iwan Turgieniew    
Strona główna -> OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

    19 NIEDZIELA ZWYKŁA
(2018-08-12)

    Dzisiaj po Prymarii zmiana tajemnic Różańca Św.
    W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Maksymiliana Marii Kolbego - odpust w parafii Chomranice; w przyszłą niedzielę odpust w parafii św. Heleny w N. Sączu; w piątek wspomnienie św. Jacka, kapłana.       
    W środę, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Porządek Mszy Św. niedzielny; przypominamy, że jest to święto obowiązkowe. Po sumie poświęcenie  ziół. Teologiczne pogłębienie dogmatu o Wniebowzięciu Matki Bożej znajdziemy  w bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” a także w ostatnim numerze miesięcznika „Nasza Wiara”. W naszej gazetce parafialnej polecamy także ciekawe informacje, artykuły, świeży humor a także fotogazetkę z ostatnich wydarzeń parafialnych. W przyszłą niedzielę składka jest przeznaczona na utrzymanie Uniwersytetu Papieskiego św. Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
    Spotkanie organizacyjne przed XXXVI Pieszą Pielgrzymką Tarnowską grupy 20. - św. Kazimierza, która rozpocznie się w najbliższy piątek, odbędzie się dzisiaj w parafii św. Kazimierza w N. Sączu o godz. 1600. Na tym spotkaniu istnieje możliwość zapisów.
    W przyszłą niedzielę po Mszach Św. będzie przed kościołem zbiórka do puszek na leczenie chorego po raz drugi na nowotwór 12-letniego Norberta Gumoli z Mochnaczki k/Krynicy. Jego leczenie skalkulowano na ponad 1, 6 mln zł – jest to tzw. immunoterapia, która nie jest w Polsce refundowana. Rodzina prosi o wsparcie.
    Miesiąc temu odbyła się Niepodległościowa Pielgrzymka naszego  chóru do Wiednia. Bardzo serdecznie pragniemy  podziękować następującym sponsorom i ofiarnym organizatorom tej pielgrzymki:
Ministerstwu Kultury i ministrowi Wiesławowi Janczykowi, Urzędowi Marszałkowskiemu,  Sądeckiej Fundacji  wraz z jej przewodniczącym Zygmuntem Berdychowskim, Firmie DAKO, Starostwu Powiatu Nowosądeckiego, naszemu posłowi Janie Dudzie. Za przygotowanie tej pielgrzymki i wielki trud organizacyjny staropolskim „Bóg zapłać” dziękujemy: pani Monice Szkarłat, pani Ewie Policht, paniom Katarzynie i Elżbiecie Bobak, przewodniczącemu Rady Parafialnej Tadeuszowi Lisowi, wszystkim chórzystom i uczestnikom pielgrzymki za wkład własny. Ponad to, za przygotowanie i wzruszające koncerty na trasie pielgrzymkowej bardzo jesteśmy wdzięczni: pani dyrygent Marzenie Pikułowej, przewodniczącemu chóru Andrzejowi Sowie oraz wszystkim chórzystom.
    Za usunięcie ostatecznych skutków awarii kanalizacji burzowej przy parafii, za bezpłatną pomoc bardzo dziękujemy panom: Zbigniewowi Kuźmie, Piotrowi Szczerbie, Tadeuszowi Lisowi, Andrzejowi Wójsikowi. 
   18 NIEDZIELA ZWYK£A
(2018-08-05)   

Z kalendarza liturgicznego.
    Jutro Œwiêto Przemienienia Pañskiego i centralna uroczystoœæ tygodniowego odpustu w s¹deckiej farze. Suma odpustowa o godz. 1100. Tradycj¹ S¹decczyzny jest, ¿e w Przemienienie Pañskie œwiêtujemy przynajmniej do po³udnia. Plan tygodniowego odpustu w Bazylice œw. Ma³gorzaty znajdziemy w gablocie przykoœcielnej.
    W œrodê wspomnienie œw. Dominika, w czwartek obchodzimy œwiêto Œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a zamordowanej w Oœwiêcimiu, patronki Europy a w pi¹tek mamy œwiêto Œw. Wawrzyñca. Ponadto w tym tygodniu, w sobotê, wspominamy œw. Klarê.
W nastêpn¹ niedzielê, po Prymarii, zmiana tajemnic Ró¿añca Œw. dla Matek i Ojców, kobiet i mê¿czyzn oraz ró¿y m³odzie¿owej.
     W przysz³¹ niedzielê sk³adka na bie¿¹ce prace remontowe  przy parafii. Ofiary w „kopertach” na te prace renowacyjne z³o¿y³o dotychczas 123 rodziny czyli 1/7 parafii.
Wci¹¿ jesteœmy zaskakiwani pytaniem, czy zosta³y ju¿ sp³acone do koñca nasze nowe organy. Chocia¿ by³a to inwestycja, której ukoñczenie graniczy³o z cudem, dziêki Bogu i ofiarnoœci bardzo wielu ludzi ta inwestycja zosta³a sp³acona „do ostatniego grosza”. Organy nasze nale¿¹ do jednych z najlepszych diecezji a ich wartoœæ wzros³a do 1,5 miliona z³otych. Sp³aciliœmy tak¿e kolejn¹ po organach niema³¹ inwestycjê, któr¹ by³ parking parafialny... Niestety na ukoñczenie obecnych prac przy plebanii a tak¿e na wyp³acenie sk³adek kurialnych potrzeba  nam jeszcze oko³o 40. 000 tysiêcy z³otych. 26 sierpnia odbêdzie siê przejêcie parafii przez nowego proboszcza. Bêdzie nim ks. Tadeusz Celusta, który 15 lat pracowa³ poza granicami Polski - 4 lata w Niemczech i ostatnie 11 lat w Austrii. Ma 22 lat kap³añstwa, pochodzi  z parafii £¹cko. 25 sierpnia odbêdzie siê kancelaryjne przekazanie parafii i wtedy parafia nie mo¿e mieæ ju¿ ¿adnego d³ugu. Dlatego bardzo prosimy o przyœpieszenie wp³at od numeru; gdyby choæ 50% parafian dokona³o tej wp³aty wówczas nowy proboszcz nie musia³by zaczynaæ od sp³acania d³ugów i bez wahania móg³by przej¹æ nasz¹ parafiê. Przypominamy, ¿e sk³adka roczna,roczna...„od numeru” wynosi 100 z³. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e w najbli¿szym czasie pod chórem zostanie umieszczona cegie³ka, wyra¿aj¹ca wdziêcznoœæ dla wszystkich dobrodziejów wspieraj¹cych nasz¹ parafiê.
Spotkanie przed Piesz¹ Pielgrzymk¹ Tarnowsk¹ grupy 20. w przysz³¹ niedzielê, 12 sierpnia, o godz.1600 w parafii œw. Kazimierza w N. S¹czu.
Zakoñczy³a siê ju¿ kolejka rejonów parafii odpowiedzialnych za sprz¹tanie koœcio³a. Ostatni rejon wywi¹za³ siê z tego obowi¹zku w 50% . W miesi¹cu sierpniu odpowiedzialnymi  za sprz¹tanie koœcio³a i jego otoczenia bêd¹ parafianie z dzielnicy „Na Stacj¹” prawa i lewa strona.
    Po Mszy Œw. zachêcamy do zaopatrzenia siê w prasê kat. W ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca tradycyjnie rozprowadzany jest nowy numer parafialnej gazetki „Nasza Wiara”. W bie¿¹cym numerze, rekordowo opas³ym – 70 stron,  du¿a lista sponsorów i zwyciêzców ró¿nych konkursów ostatniej parafiady oraz du¿a dokumentacja fotograficzna ró¿nych historycznych wydarzeñ parafialnych. Jak zwykle i w tym numerze znajdziemy bogactwo artyku³ów i felietonów.17 NIEDZIELA ZWYKŁA
(2018-07-29)

     
W środę będziemy obchodzić 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W połowie miesiąca przedmiotem naszej szczególnej refleksji staną się sierpniowe dni przebudzenia narodowego na polskim Wybrzeżu i 98 rocznica bitwy obronnej 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”.
 W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca sierpnia. Comiesięczna spowiedź w  czwartek, od godz. 1630. Z posługą sakramentalną odwiedzimy naszych chorych i starszych w piątek. W I czwartek po Mszy Św. wieczornej adoracyjna „Godzina Święta”.
W sobotę, o godz. 1800 Nabożeństwo Fatimskie . Kochani są wakacje, wyślijcie Wasze dzieci na to nabożeństwo, bo bez Boga, młody człowiek musi odczuwać, jak każdy, wielką duchową pustkę. Włączmy się też tym nabożeństwem w wielką modlitwę o otrzeźwienie narodu polskiego.  Może dla wyrwania kogoś z nałogu pijaństwa czy narkomanii warto przy okazji tego pokutnego nabożeństwa ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję.
Do niesienia figury prosimy osoby z Róż Matek i Ojców z Klęczan oraz panie noszące feretron patronalny w strojach regionalnych.     
W czwartek przez nawiedzenie kościoła i spełnienie innych stałych warunków, dzięki Św. Franciszkowi z Asyżu, można uzyskać tzw odpust „porcjunkuli”.
 Dzisiaj rozpoczyna się tygodniowy odpust w sądeckiej bazylice dla uczczenia tajemnicy Przemienienia Pańskiego.  Plan odpustu wywieszony jest w przykościelnych gablotach.   
    Ojciec Gabriel Szewczyk w tym tygodniu powraca na placówkę misyjną do Nikaragui, dlatego po Mszy Św. można przed kościołem złożyć ofiarę na wsparcie jego pracy misyjnej, która dokonuje się w wyjątkowo ciężkich warunkach.
    Przypominamy, że chętnych do udziału w XXXVI Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę zapisujemy w parafii do końca lipca. Koszty pielgrzymki wynoszą 90 zł, każda następna osoba z domu płaci 60 a dzieci do klasy VI włącznie 20 zł.
    Po Mszy Św. zaglądnijmy do naszego kiosku, by zaopatrzyć się  w bieżącą prasę kat.
    Jutro w naszym kościele i na cmentarzu w Marcinkowicach odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. Dobrosława Czajki. Msza Św. pogrzebowa o godz. 1400 ; o godz. 1330 różaniec przy trumnie zmarłego. Polećmy jego duszę Bożemu Miłosierdziu...

   14 NIEDZIELA ZWYKŁA
(2018-07-08)

    Za chwilę po Prymarii zmiana tajemnic Różańca Św.
    Pamiątką Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji jest nieustanna adoracja Najśw. Sakramentu kontynuowana przez poszczególne parafie. Ten dyżur adoracyjny przed Najśw. Sakramentem wypełnimy jutro, w poniedziałek. Kochani tak bolejemy, że losy świata idą w złym kierunku. Przyczyna tego wszystkiego jest jedna, współczesnemu światu brakuje Boga, odnowy moralnej i modlitwy. Wykorzystajmy zatem ten dzień na religijną i modlitewną  refleksję, na zawierzenie przyszłości świata i naszej Ojczyzny Opatrzności Bożej. Program adoracji będzie następujący:
Godz. 900  -  Msza Św.
Adoracja dla niewiast
Godz. 1015  -  adoracja dla mężczyzn
Godz. 1100  -  Msza Św.
Przerwa o godz. 1200 do godz. 1600
Godz. 1600  -  adoracja prywatna
Godz.  1700 -  adoracja dla pracujących do południa; prowadzi AK
Godz. 1730  -  Nieszpory Eucharystyczne
Godz. 1800  -  Msza Św.  O poprowadzenie adoracji prosimy te osoby i te grupy, które dotychczas to robiły.                                                                           
    W tym tygodniu w liturgii  czcimy: w środę – św. Benedykta, opata, patrona Europy; w czwartek - św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa męczennika; w piątek – świętych Andrzeja i Benedykta, patronów naszej diecezji.
    Próba chóru parafialnego w poniedziałek o godz.1900. Obecność wszystkich chórzystów na tej próbie obowiązkowa ze względu na sprawy organizacyjne dotyczące pielgrzymki niepodległościowej.
    We wtorek – 10.07.2018 – o godz.1830 odbędzie się zebranie Akcji Kat. Kwadrans biblijny poświęcony będzie rozważaniu 17 i 18 rozdziału II Księgi Królewskiej.       
    W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie.   
    Dwa tygodnie temu odbyła się 18. Parafiada . Cieszy fakt, że tak wielka rzesza ludzi z parafii i poza włączyła się w jej przygotowanie. Za wielką pomoc i udział Parafiadzie'2018 „Bóg zapłać”: Akcji Kat. i pani prezes tego stowarzyszenia, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej wraz z jej przewodniczącym p. Tadeuszem Lisem; naszym radnym parafialnym, gminnym, powiatowym; p. Józefowi Konarowi, Gminie Chełmiec, Parafialnemu Kołu Caritas i pani prezes tego stowarzyszenia; pani Sołtys z Marcinkowic i Kołu Gospodyń Wiejskich – Marcinkowice;
p. Mróz Janinie i niezastąpionemu wodzirejowi p. Andrzejowi Sowie; Orkiestrze Parafialnej i zespołowi ludowemu Dolina Słomki z Gminy Łukowica za piękny występ oraz naszemu zespołowi muzycznemu Oremus-Sumero za porywającą muzykę w czasie zabawy tanecznej; Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Różom Różańcowym i wszystkim paniom za wypiek tak dużej ilości świetnych ciast; Klubowi LKS Zamczysko, Ochotniczej Straży Pożarnej z Klęczan i Krasnego Potockiego, p. Robertowi Świerczkowi za użyczenie pary koni i powożenie bryczką; p. Wojciechowi Guzikowi za strzelnicę pain-ballową; ofiarodawcom fantów i dzieł sztuki na aukcję oraz jej uczestnikom; zespołowi Karetki Maltańskiej i naszym paniom pielęgniarkom za dyżur medyczny i usługę mierzenia ciśnienia; paniom Marii Sikorskiej i Małgorzacie Jacak za obsługę festynowego grilla., p. Ryszardowi Pietrakiewiczowi za pilnowanie obiektu oraz wszystkim anonimowym ofiarodawcom i organizatorom Parafiady. Szczegółowa lista wszystkich darczyńców  jest umieszczona w gablocie przy kościele, a także  będzie umieszczona w najbliższym numerze „Naszej Wiary”.
    P. Tadeusz Lis, przewodniczący Rady Parafialnej  prosił, by jeszcze w podziękowaniu za pomoc w przygotowaniu boiska, przy przewozie i ustawianiu namiotów, ławek, stolików wymienić następujące osoby:  państwo Katarzyna i Krzysztof Bobakowie, Kwiatkowski Marek, Kuźma Zbigniew, Kuźma Marcin,  Kocemba Wiesław,Wilczak Wiesław, Zaczyk Michał,Henryk Jop, Kafel Sławomir, Kafel Artur, Kafel Mariusz, Kwiatkowski Andrzej, Stopa Leszek, Popiół Jacek, Hornik Janusz, Pietrakiewicz Zbigniew, Pietrzak Mirosław, Pietrzak Karol, Szczerba Piotr, Witowski Tadeusz, Witowski Łukaszowi - za darmowe usługi transportowe. Należy dodać, że nikt z biorących udział w organizacji parafiady nie bierze za to najmniejszego wynagrodzenia co powinno budzić nasze najwyższe uznanie i wdzięczność.       
    Po raz kolejny przypominamy hasło: Wakacje z prasą katolicką. Polecamy lipcowy numer „Naszej Wiary a w nim bogaty kącik wakacyjny dla dzieci, ciekawy wywiad z panią Ewą Pierzchałą, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, oraz najciekawsze, ostatnie wiadomości „Z parafii, kraju i ze świata” redakcji  p. Jacka Kwiatkowskiego.
    Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności Bolesław Świderski l. 89 z Marcinkowic. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 14:00.
   13 NIEDZIELA ZWYKŁA
    (2018-07-01)

    W przyszłą niedzielę po Prymarii zmiana tajemnic Różańca Św. dla Matek i Ojców, niewiast i mężczyzn oraz dla Róży młodzieżowej.
    W przyszłą niedzielę tradycyjna składka remontowo-konserwatorska.
    Mamy w bieżącym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek adoracyjna „Godzina święta” po Mszy św. wieczornej. Spowiedź przed I piątkiem w czwartek od godz. 1630. Wszystkich chorych i starszych z posługą sakramentalną odwiedzimy w piątek!
        W I sobotę miesiąca lipca o godz. 1800 Nabożeństwo Fatimskie .  Do niesienia Figury fatimskiej prosimy po czterech przedstawicieli z  Róży Niewiast św. Józefa i Róży mężów im. majora Henryka Sucharskiego z Rdziostowa oraz  dziewczęta w strojach regionalnych noszących feretron bł. Karoliny Kózkównej.
    Próby chóru parafialnego przed pielgrzymką niepodległościową do sanktuarium w Mariazell i do Wiednia na Kahlenberg o godz. 1900 w poniedziałek i czwartek; obecność na tych próbach obowiązkowa.
    Podsumowanie ostatniej Prafiady w ogłoszeniach następnej niedzieli.
    W miesiącu lipcu odpowiedzialnymi za sprzątnie kościoła i jego otoczenia są parafianie z następujących dzielnic parafii:  Łążek, Brzeziny, Domy nad kościołem od pp. Peciaków, Granica cz. II.   
        Przypominamy o bieżącym haśle: „Wakacje z prasą katolicką”.  Mamy nowy - lipcowy numer gazetki parafialnej „Nasza Wiara” w którym oprócz ciekawych artykułów, felietonów znajdziemy liczne i bardzo piękne zdjęcia z ostatniej parafiady czy procesji Bożego Ciała.
   
   12 NIEDZIELA ZWYKŁA
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
    (2017-06-24)

   
    Dziś od godz. 1400 na boisku sportowym Zamczyska odbywać się będzie 18. Parafiada. Wszyscy uczestniczący w zabawie fantowej będą mogli uczestniczyć w potrójnym losowaniu „super fantów”. Teraz po Mszy Św. i później w czasie festynu można będzie także nabywać „cegiełki”. Ofiary składane przy nabywaniu cegiełek będą przeznaczone na spłatę strojów regionalnych, które zostały wykonane na użytek uroczystości kościelnych.  Kupon z każdej cegiełki weźmie także udział w dodatkowym losowaniu tzw. „super cegiełek”. Dzięki niezwykłej hojności naszych sponsorów w tych loteriach będzie można wylosować naprawdę bardzo wiele cennych rzeczy.  Bardzo pomyślnie wypadła akcja pieczenia ciast na dzisiejszą niedzielę. Z całego serca dziękujemy paniom za trud i koszt tych wypieków. Ciasta te, to domowe, wyśmienite wypieki, bez chemii i konserwantów – można je dzisiaj nabyć po każdej Mszy Św. dopołudniowej.
    Ze względu na mecz piłkarski naszej kadry narodowej na mistrzostwach świata, zabawa taneczna na parafiadzie rozpocznie się półgodziny wcześniej czyli o godz. 1930. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że na obrzeżach boiska sportowego zostanie stworzona „strefa kibica” i będzie można na zamontowanym telebimie oglądnąć ten mecz w warunkach plenerowych.
    We wtorek, spotkanie Komitetu Organizującego Parafiadę na plebanii o godz.1900 w celu podsumowania rodzinnego festynu.
Zapraszamy serdecznie na powitanie lata wszystkie grupy parafialne (KSM, Ruch-Świało Życie, ministrantów, lektorów, DSM, scholę dziecięcą, zespoły młodzieżowe) nie zabraknie tańców, muzyki, zabaw i posiłków. Środa 27 czerwca o godz. 19:00.
    W piątek wypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W naszym kościele Msze Św. o godz.: 630, 1000, 1630 i 1800. Starajmy się uczestniczyć w tym dniu we Mszy Św. Tak wszyscy jesteśmy zagonieni, wykorzystujmy zatem takie dodatkowe święta, by nieco odpocząć i pogłębić przez modlitwę swoje życie. Składka w to święto to tzw. „świętopietrze”, co znaczy, że ofiary na tacę z tej uroczystości przeznaczone są do dyspozycji Ojca Św. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
    Ostatnie nabożeństwo czerwcowe w sobotę po Mszy Św. wieczornej. Przy kaplicy na Kolonii, w sobotę, Msza Św. o godz. 1800 na zakończenie „czerwcówek”.
    Zakończone zostały prace izolacyjno-odwadniające przy plebanii; w tym tygodniu rozpoczniemy montaż niezależnego wejścia na plebanię oraz przebudowę balkonu na konieczny wiatrołap w celu ocieplenia części zachodniej plebanii. Na sfinansowanie tej inwestycji zostało złożonych 70 kopert „od numeru” na ponad 800 rodzin w naszej parafii. Ponieważ zmiana na probostwie nastąpi 11 sierpnia br. - rzecz zrozumiała, że przed tą datą musimy zakończyć zmierzone prace - dlatego pośpieszmy z dalszymi ofiarami, byśmy  nie zostawili nowemu proboszczowi długów do zapłacenia. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że dzisiaj cena usług budowlanych niezmiernie wzrosła.
        Przypominamy, by na wolniejsze dla wielu wakacyjne dni, zaopatrzyć się po Mszy Św. w prasę katolicką. W „Gościu Niedzielnym”, którego szczególnie polecamy, znajdziemy piękne zdjęcie naszych pań z Kola Gospodyń w strojach regionalnych, które wzięły udział w diecezjalnym Święcie Rodziny w St. Sączu.
    Zmarł śp. Stanisław Smajdor. Przeżył lat 88. Pogrzeb jutro, wprowadzenie do kościoła o godz. 1530, Msza Św. pogrzebowa o godz. 1600. Polećmy Bożemu Miłosierdziu jego duszę odmawiając...     
   


 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

(2018-06-17)

         Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy w środę, o godz. 1800. W czasie tego nabożeństwa wraz z dziećmi i młodzieżą chcemy dziękować Matce Bożej za opiekę w kończącym się roku szkolnym i prosić o szczęśliwe wakacje. Po nabożeństwie spotkanie wszystkich członków Caritas

         W środę po nowennie spotkanie formacyjne dla II klasy Gimnazjum

         W piątek zakończenie roku szkolnego. Msza Św. dziękczynna za kolejny rok nauki oraz z prośbą o szczęśliwe wakacje dla dzieci i młodzieży zostanie odprawiona o godz. 830.

         W przyszłą niedzielę uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi.  W naszych modlitwach będziemy polecać Bożej łaskawości wszystkich solenizantów tego dnia.

         Próba Chóru przed Pielgrzymką Niepodległościową do sanktuarium w Mariazell i do Wiednia na Kahlenberg w czwartek o g. 1900. Ze względu na wagę występów w czasie pielgrzymki obecność  na próbie wszystkich chórzystów jest absolutnie konieczna.         

         Spotkanie ministrantów i aspirantów w poniedziałek o godz. 1700.                        
         Spotkanie KSM w piątek o godz. 1900.

         Spotkanie lektorów młodszych we wtorek o godz. 17:00

         W środę po nowennie spotkanie formacyjne kl. II gimn.

         W poniedziałek o godz. 1700 w Domu Paraf. odbędzie się przed Parafiadą robocze zebranie wszystkich  członków AK oraz chętnej do pomocy młodzieży.W przyszłą niedzielę na boisku sportowym Zamczyska odbędzie się 18. Parafiada, w godz. od 1400  do 2000.

O godz. 2000 rozpocznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół OREMUS – SUMERO. Program parafiady na afiszu przy wejściu do kościoła oraz na stronie internetowej parafii. Polecamy aukcję dzieł sztuki i zabawę fantową. Będą losowane superfantów. Także wśród nabywców cegiełek, będzie rozlosowany sprzęt wysokiej klasy.  Ofiary składane przy nabywaniu cegiełek będą przeznaczone na spłatę strojów regionalnych, które nabyliśmy na użytek uroczystości kościelnych. Przypominamy, że na przyszłą niedzielę nie pieczemy w domach ciast, gdyż pod kościołem po każdej Mszy Św. będzie można zaopatrzyć się w zestaw wyborowych ciast upieczonych przez mistrzynie w tej dziedzinie.  Tradycja każe, by wypiekiem tych ciast zajęły się róże różańcowe; ciasta będą piekły także panie z Kół Gospodyń i wolontariuszki Caritas; bardzo liczymy też na panie niezrzeszone, że zechcą w ten sposób również udzielić nam pomocy. Tych ciast przydałoby się więcej..., gdyż tradycyjnie brakuje ich na rozprowadzanie po sumie. Bardzo prosimy, by ciasta były bez mas i by nadawały się do spożycia w warunkach plenerowych.  Wypieki prosimy przynosić do Domu Paraf. w najbliższą sobotę do godz.1600. Wciąż przyjmujemy dary rzeczowe i ofiary pieniężne na fanty oraz aukcję dzieł sztuki. Fantów już mamy pewną ilość, ale do pełnej puli brakuje nam ich jeszcze około 500-set sztuk. Dlatego gorąco prosimy o dalsze darowizny.

         Przypominamy, że odpowiedzialni za sprzątanie kościoła i jego otoczenia w miesiącu czerwcu są parafianie z: Potoczkówki, Domów nad kościołem po jednej i drugiej strony szosy.

         Odpust parafialny do duże przedsięwzięcie organizacyjne i finansowe. Dlatego składamy serdeczne podziękowanie, staropolskim „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy swoją bezinteresowną pomocą przyczynili się do tego, by to nasze największe święto parafialne było okazałą,  piękną i pożyteczną uroczystością. Szczególnie wdzięczni jesteśmy panom: Stefanowi Olszakowi, Wiesławowi Wilczakowi, Wiesławowi Kocembie, Sławomirowi Kaflowi za posprzątanie placu kościelnego i jego dalszego otocznia oraz za usługi elektryczne; państwu Agacie i Piotrowi Sowom za dekoracje  wewnątrz kościoła pięknymi kompozycjami kwiatowymi; „Bóg zapłać” Radzie Parafialnej z jej przewodniczącym na czele za różne prace organizacyjne oraz tym osobom, które wspomogły nas odpustowymi darami żywnościowymi czy pieniężnymi.  Bardzo dziękujemy także za wystawienie warty Straży Honorowej, Ochotniczej Straży Pożarowej z Klęczan za kierowanie ruchem samochodowym oraz za obecność pocztom sztandarowym Akcji Kat. i Koła Pszczelarzy oraz wszystkim tym, którzy wraz z panią katechetką Martą Piotrowską-Gródek w jakikolwiek sposób przyczynili się do ubogacenia liturgii odpustowej.

         Zmarł ks. prałat Adam Plichta, wieloletni wikariusz w naszej parafii. Pogrzeb jutro w St. Sączu, Msza Św. pogrzebowa o godz. 1400  w kościele św. Elżbiety Węgierskiej. Polećmy Bożemu Miłosierdziu jego duszę odmawiając...

         Dzisiaj od 1400 odbędzie się Talenciada – rodzina zabawa z dziećmi - na boisku Zamczyska, na którą zaprasza Zarząd i zawodnicy. Po Mszy Św. ministranci będą rozprowadzać katolicką prasę. Mamy poważny obowiązek,pogłębiania naszej wiary. Zatem zachęcamy do korzystania z prasy kat., która przybliża nam bieżące sprawy w duchu wiary.

         Wędkarz z Limanowej, gdzieś nad wodą w Marcinkowicach, zostawił pokrowiec z wędkami. Uczciwy znalazca proszony jest o kontakt z poszkodowanym, który znalazcy obiecuje nagrodę. Numer telefonu do poszkodowanego można otrzymać w zakrystii.


 


 

 

Odwiedzin :
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach